Xplorio Overberg

Voetstoots klousule in n Neutedop

In ons reg word eiendom byna altyd verkoop soos dit is, voetstoots, met betrekking tot sigbare gebreke. Die koper kan dit maklik waarneem en koop hy dit met sigbare gebreke en al. Maar ‘n verkoper sal outomaties aanspreeklik gehou word vir verborge gebreke in die eiendom, of hy nou daarvan geweet het of nie.

Gevolglik beskerm die verkoper homself deur ‘n voetstoots klousule in die koopooreenkoms in te sluit. Maar as die verkoper bewus was van ‘n verborge gebrek,sal ‘n voetstoots klousule hom nie van aanspreeklikheid onthef nie. Daar is ‘n plig op die verkoper om enige verborge gebrek waarvan hy bewus is, aan die koper bekend te maak. Die koper moet bewys dat die verkoper bewus was van die gebrek in die eiendom.

Die koper moet kan bewys dat die verkoper:

  1. Geweet het van die verborge gebrek ten tye van die verkoping;
  2. Het dit nie bekend gemaak nie, en
  3. Opsetlik verswyg het om bedrog te pleeg.

Die Wet op Verbruikersbeskerming (Consumer Protection Act) is nie op alle koopooreenkomste van toepassing nie. Die Wet is slegs van toepassing waar die verkoper in die gewone loop van sy besigheid verkoop (bv as ontwikkelaar). Meeste privaat verkope val nie onder die Verbruikerswet nie en sal ‘n voetstoots-bepaling geldig wees.

‘n Verborge gebrek het die volgende vereistes:

  • Sou die redelike persoon die gebrek opgemerk het?
  • Beinvloed dit die bruikbaarheid van die eiendom?
  • Is dit ‘n ernstige gebrek?
  • Het dit ten tye van die sluit van die ooreenkoms bestaan?

‘n Koper moet liewers van die begin af seker maak wat die toestand van die eiendom of onderwerp is voordat hy besluit om dit te koop. Oorweeg dalk om ‘n spesialis te kry om ‘n deeglike ondersoek te doen voordat jy pen op papier sit.