Arniston Spa Hotel

BESKERMING VAN JOU PERSOONLIKE INLIGTING – besoek www.bvsa.ltd vir meer inligting

POPI kan tog nie op my klein besigheid van toepassing wees nie?

Dit is verseker – geen besigheid, ongeag die grootte, is van POPI vrygestel nie!

Wat?

Die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, beter bekend as “POPI” (“Protection of Personal Information Act”) is wetgewing wat minimum vereistes daarstel om persoonlike inligting wat deur privaat- en openbare liggame gepro-sesseer word, te beskerm. Daarom is POPI van toepassing op alle liggame in die openbare- en privaatsfeer. Persoonlike inligting word baie wyd gedefinieer om enige unieke en/of identifiseerbare karaktereienskappe van ʼn persoon in te sluit. Dit sluit in, ondermeer, inligting rakende ras, geslag, huwelikstatus, gesondheid-, finansiële-, opvoeding- of mediese geskiedenis, opinies of sienings, korrespondensie van vertroulike aard, kontakbesonderhede, asook enige biometrika, om maar ʼn paar te noem.

Wie?

ʼn Privaatliggaam is natuurlike persone wat in hul eie naam handel dryf, vennootskappe en regspersone (besighede en maatskappye). ʼn Openbare liggaam sluit alle staatsdepar-temente of administrasie in die nasionale en provinsiale sfeer in. Verder is munisipaliteite in die plaaslike regeringsfeer en enige ander funksionaris of instelling wat ʼn openbare mag of funksie ingevolge enige wetgewing uitoefen, ook hierby ingesluit.

Hoe?

POPI stel agt voorwaardes vir die geoorloofde verwerking van persoonlike inligting, naamlik verantwoordings-pligtigheid, beperkte prosessering, oogmerkspesifikasie, beperkte verdere prosessering inligtingsgehalte, openheid, veiligheidsvoorsorgmaatreëls en deelname van data. “Verwerking” is enige proses of aktiwiteit, hetsy deur outomatiese middele al dan nie, wat persoonlike inligting betrek, Insluitend die versameling, opname, organisering, berging, opdatering, verspreiding en verwydering daarvan.

POPI verwys ook na inligting wat “opgeteken” is. Dit behels die skryf op enige materiaal, boek, kaart, tekening en inligting wat op digitaal geproduseer of herkodeer word.

Impak?

Prakties, met inagneming van die agt beginsels, wanneer enige liggaam jou inligting met jou toestemming verkry, moet dit vir die doel en omvang waarvoor dit verkry is, gebruik word. Daarna, moet die inligting teen diefstal beskerm word, en die integriteit en akkuraatheid van die inligting moet verseker word.

POPI verander ook die wyse waarop toestemming verkry moet word by ʼn verbruiker aangaande direkte bemarking om die versending van ongevraagde kommersiële kommuni-kasie te verhoed. Voorheen kon besighede e-posse met bemarkingsmateriaal aan hul kliënte stuur, solank die “opt-out”-opsie daar was. Nou verander POPI dit sodat ʼn kliënt moet “opt-in”. Dit beteken dat kliënte nou moet kies om kommersiële kommunikasie te ontvang, in teenstelling daarmee dat hulle dit eers kry en dan die opsie het om uit te teken. POPI voorsien ook ʼn voorgeskrewe wyse en vorm om toestemming te verkry met betrekking tot die bemarkings-materiaal. Slegs sekere artikels van POPI is reeds van krag; die hele wet sal in werking tree op die datum wat die President sal aankondig. Daar word spekuleer dat dit waarskynlik reeds teen die einde van 2018 sou wees, met ʼn jaar se grasietydperk, wat dan die einddatum waarskynlik teen die einde van 2019 of 2020 sal maak.

Nie-nakoming?

Moenie uitstel om aan POPI te voldoen nie.

Nie-nakoming het baie ernstige gevolge. Die wet lys oortredings wat, indien jy skuldig bevind word, tot ʼn boete van R10 miljoen of 10 jaar gevangenisstraf kan lei. Kontak BVSA Regsdienste vandag om u te help om te voldoen aan hierdie nuwe era van inligtingbeskerming!