Arniston Spa Hotel

STEL JY DIE BESTE PERSOON AAN VIR DIE POS? – besoek www.bvsa.ltd vir meer inligting

Dit is noodsaaklik vir die sukses van enige organisasie om die regte mense in jou span te hê.

Werkgewers stel gereeld personeel aan op indrukke of gebaseer op swak gestruktureerde onderhoud handleidings waarna, in meeste gevalle, die werknemer nie die vereiste prestasie verwagtinge nakom nie.

Die proses van werwing en keuring is ‘n geweldige duur oefening, met groot geleentheidskoste. Die korrekte keuringsprosedures sal werkgewers help om te kan voorspel watter aansoeker suksesvol sal wees en sal werwing en keuring koste en tyd bespaar. Die korrekte prosedures is nie nét geldig nie, maar ook betroubaar. Ons onderskat gereeld die waarde van aansoekvorms wat ‘n rekord van spesifieke en omvattende inligting oor die aansoeker verskaf. Die korrekte aansoekvorm kan gebruik word vir verwysing-navrae ten opsigte van die aansoeker en opvolgvrae gedurende die onderhoud. Die aansoekvorm moet dus fokus op die posvereistes van die spesifieke pos. Ons vind gereeld dat the werkgewers baie vae en algemene vrae in hul onderhoude vra, wat selfs as onregverdig of diskriminerend beskou kan word, met geen toepassing op die pos waarvoor daar aansoek gedoen word nie. Onderhoude moet formele, bekwaamheid-gebaseerde, in-diepte gesprekke wees om ‘n aansoeker se geskiktheid vir ‘n spesifieke pos te toets. Die onderhoudvoerder moet op drie aspekte fokus: Kan die aansoeker die werk doen? Sal die aansoeker die werk doen? Hoe vergelyk hierdie aansoeker met ander aansoekers?

Aangesien onderhoude nie die mees geldige en betroubare meetinstrumente van werkprestasie en vermoë is nie, is daar wel verskeie ander werk-spesifieke assessering meganismes om die koste en risiko van vrugtelose indiensnemingbesluite te beperk:

 • Integriteitstoetse meet faktore soos eerlikheid, betroubaarheid, manipulasie en leuens.
 • Persoonlikheidsvraelyste verskaf belangrike aanwysers van verkose edragstyl en waarskynlike impak op prestasie by die werk.
 • Assessering van vermoë is ‘n effektiewe aanwyser van leer- en redenasievermoë, probleemoplossing en algemene werkprestasie.
 • Prestasie simulasies is toenemend gewild en is gebaseer op posontleding data, posvereistes en vereiste werksgedrag.
 • Nagaan van verwysings laat werkgewers toe om inligting wat deur die kandidaat verskaf word, te verifieer.

Ons opgeleide sielkundiges en ervare span kan u bystaan met die werwing en keuring proses, posontledings, onderhoude en psigometriese assessering, met asses-seringsentrums wat konsekwent resultate lewer en wat ook akkuraat toekomstige werkprestasie kan aandui, veral in bestuursposisies. Ons kan u ook bystaan met kontraktering en induksie prosedures.

Ons dienste sluit in:

 • Uitkontraktering van die totale menselike hulpbron funksie

 • Beleid en prosedures

 • Werwing en induksie:

Werwing, Keuring, Induksie administrasie, Induksie opleiding en motivering, Dienskontrakte, Assessering       sentrums, Psigometriese Assessering-oplossings

 • Organisatoriese ontwerp:

Organisasie struktuur, Posontledings, Posgraderings, Posbeskrywings, Salaris en kerf vasstellings

 • Menselike hulpbronbestuur en uitkontraktering:

Salarisse en lone, Tyd en bywoning, Operasionele prosedures, BBSEB/Billikheid, Arbeidsverhoudinge,     Bedryfsgesondheid en veiligheid

 • Opleiding en ontwikkeling:

Vaardigheid oudits, Werkplek-vaardigheidsplan en SETA opgawes, Mentorskap, Opleiding en ontwikkeling, Internskapprogramme

 • Prestasiebestuur

 • Beloning en erkenning

 • Organisatoriese herstrukturering